خداروشکر ما گرامرمون قویه در برابر خارجیا کم نمیاریم.

comment