ابراهیم‌منصفی . خوشا دلی با لهجه شیرین بندر عباسی

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

این ترانه مایه اسپنیش _ محلی بندرعباس دارد . ابراهیم منصفی این دو را خیلی زیبا با هم مخلوط کرده است . نتیجه ترانه شنیدنی است .

comment