سکانس فوق العاده مدیری در شوخی کردم؛ کلاس چندمی ببم!!

comment