اولین مرحله از ایجاد تقویم تبلیغاتی در آی زیج، ایجاد سری تقویم است. سری تقویم در واقع دارای ویژگی‌های ثابتی بوده که مبنایی برای تقویم سال‌های مختلف است و ثبات رویه یک مجموعه تقویم در طول زمان را تضمین می‌کند.

comment