امامقلی امامی را می‌توان به عنوان متبحرترین نوازنده تنبور شناخته‌ شده‌ی صد سال اخیر مناطق لک‌نشین دلفان و طرحان شناخت. امامقلی در نواختن مقامات تنبور «تنبور دو تار» مجلسی و بزمی تبحر ویژه‌ای داشته است. در دهه‌ی چهل خورشیدی از امامقلی چهارده مقام توسط حمید ایزدپناه ضبط شده است. فرق امامقلی با سایر اساتید هم‌دوره و بعد خود در این است: که امامقلی تنبور را نه در جم‌خانه‌ها، بلکه در میان مردم عشایر و معمولن غیر یارسان اجرا می‌کرده است. امامقلی در اجرای مقامات بزمی لَکی که امروزه یا با سُرنا و کمانچه اجرا می‌شوند و یا این‌که به کلی فراموش شده‌اند هم علاقه‌ی بیشتری داشته و هم گویا توانایی و تبحر بیشتری در نواختن‌شان داشته است.

comment