• 85
    دنبال کنندگان
  • 469
    بازدید

کلید اسرار

( کلید اسرار)

ریشه که داشته باشی ، به لبه پرتگاه میایی اما سقوط نمیکنی ریشه ، تربیت ، انسانیت ، و شرف انسان است و ربطی به پول و تحصیلات ندارد