• 1
    دنبال کنندگان
  • 104
    بازدید

پوششهای حفاظتی

( P.mohammadi)

پوششهای حفاظتی protective coatings یکی از مهم ترین راههای جلوگیری از خوردگی در صنایع می باشد . ما در این کانال نوآوری ها و پوششهای تازه را به همراه مبحثهای جالب جلوگیری از خوردگی با ایتفاده از پوششهای حفاظتی مورد بررسی قرار خواهیم داد