اعتراض نمایندگان مجلس به آمار اشتغال‌زایی روحانی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 1 سال پیش

اعتراض نمایندگان مجلس به آمار اشتغال‌زایی روحانی

comment