نهال هلو زعفرانی شناسنامه دار09120398417 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای

نهال گردو چندلر توسط نهال گردو چندلر 9 ماه پیش

نهال هلو زعفرانی شناسنامه دار09120398417 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای- نهال هلو سبز,هلو انجیری,هلو انجیری زعفرانی,هلو گلدن کوئین,هلو گرین,هلو کاظمی,هلو سرخ ابی,هلو زعفرانی,هلو رد تاپ,هلو خونی,هلو جی اچ هل,هلو فرانسه,هلو انجیری مالکی,هلو انجیری عسلی,هلو انجیری خونی,هلو انجیری پلنگی,هلو انجیری پاییزه,هلو داوودی,هلو انجیری,هلو پلنگی,هلو دیررس,هلو پیش رس,هلو فرانسه,هلو زعفرانی,هلو جی اچ هیل,هلو ردتاپ,هلو آلبرتا,هلو حاج کاظمی,هلو آلبرتا پیش رس,هلو آلبرتا دیررس,هلو ولدآبادی,هلو عسلی,هلو خونی,هلو جوادی,هلو پایه رویشی

comment