اندازه گیری سختی پلاستیکها و فیلم های پلیمری به روش Buchholz

توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

این آزمون برای اندازه گیری سختی فیلمهای پلیمری مانند پوششهای با ضخامت بالا و نیز برای اندازی گیری سختی انواع پلاستیکها به کار می رود .

comment