آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - محاسبه اضافه کاری اضافه کاری یکی از ارکان حقوق و دستمزد به شمار می رود که در این فیلم شرایط و نحوه محاسبه آن آموزش داده می شود .

comment