مصطفی کیایی در مصاحبه با فریدون جیرانی راجب الویت های خود در ساخت فیلم میگوید.

comment