* خریدار کاغذ باطله , ضایعات کاغذ , کتاب , روزنامه , معصومی , فرم باطله , پرونده باطله , اوراق اداری باطله , مجله باطله , زینک باطله * خرید و فروش روزنامه باطله تمیز * فروش مقوای صنعتی (کرجی) * با قابلیت امحاء اسناد محرمانه در حضور نماینده شما معصومی 09126473633 - 09362112364 کارخانه : بعد از قرچک ورامین ، خیراباد شمالی https://wastep.com http://wastepaper.ir

comment