آموزش حسابداری مالیاتی- زمان رسیدگی ارزش افزوده یکی از حسابرسی های مالیاتی، رسیدگی ارزش افزوده است که در این کلیپ به آن پرداخته می شود.

comment