آموزش تنخواه گردان در حسابداری تنخواه گردان از حسابهای پر گردش در حسابداری است که در این کلیپ به آموزش نحوه حسابداری آن پرداخته میشود.

comment