کتابخانه مناسب انتخاب کنیم | مبلمان اداری بنکو | 26100782

بیشتر کتابخانه ها بین 1 تا 5/2 متر ارتفاع دارند. با توجه به بعد زیباشناسی و هم از نظر کاربردی ارتفاع درست کتابخانه را انتخاب کنید. کتابخانه های مرتفع که تا سقف را میپوشانند معمولا پرهزینه تر و رسمی تر به نظر می آیند. در عوض، کتابخانه های کوتاه تر فضای قابل استفاده ای در بالای خود ارائه می دهند. که این اجازه را میدهد تا به عنوان میز تلویزیون، بوفه یا فضای کار هم مورد استفاده قرار بگیرد.

comment