هیچ وقت مبلمان اداری را صرفا به دلیل این که چشمگیر است و ظاهر زیبایی دارد، انتخاب نکنید. شما به این موضوع پی خواهید برد که خرید مبلمان اداری غیر کاربردی مثلا یک صندلی یا میز اداری غیر کاربردی مشکل ساز خواهد بود، زیرا بعد از پی بردن به مشکل، فروش این مبلمان اداری هم دردسر خود را دارد. مبلمان اداری ای که شما در شرکت استفاده می کنید، باید نیازهای اساسی شما را فراهم کند.

comment