طراحی فضای مبلمان اداری شرکت بسیار اهمیت دارد و باید چند عامل را مد نظر قرار دهیم: محدودیت های فیزیکی مبلمان اداری ، در دسترس بودن، تنوع کادر اداری، نوع مسئولیت آنها ، آلودگی صوتی واینکه چه نوع میز اداری ، کمد اداری ، فایل کشو دار ، میز منشی ، میز کنفرانس و میز مدیریت نیاز دارند باید مد نظر قرار گیرد . در واقع، به عقیده ی کارمندان، صداهای ناخواسته تقریبا مهم ترین عامل در پایین آوردن کارایی و بزرگ ترین مانع رضایت مندی در کار محسوب می شود. یک راه برای مقابله با صداهای مزاحم که باعث حواس پرتی فرد می شود، این است که درمحدوده ی شرکت تا حد امکان قسمت ها با پارتیشتن اداری از هم جدا باشند.

comment