پرسوئیت (Pursuit) از بین برنده ی قوی و مؤثر علف های پهن برگ در مزارع یونجه. یک علف کش سیستمیک – انتخابی از خانواده شیمیایی Imidazolinone. محصول فرانسه. جزئیات و اطلاعات بیشتر در www.ariasabz.com تماس: 09142973005 – 09354406776

comment