زلزله در تهران یک میلیون کشته و ۵.۶ میلیون بی‌خانمان خواهد داشت 😳

Ali توسط Ali 2 سال پیش

زلزله در تهران یک میلیون کشته و ۵.۶ میلیون بی‌خانمان خواهد داشت 😳

comment