ویزای اسپانیا طبق مدت زمان اقامت دسته بندی می شود.به عنوان مثال ویزای توریستی اسپانیا یک ویزای کوتاه مدت است که برای بازدید از جاذبه های کشور اسپانیا، درمان بیماری، فعالیت های تجاری کاربرد دارد.

comment