آموزش حسابداری از پایه-حسابهای تفصیلی شناور حسابهای تفصیلی به دو صورت ثابت و شناور در نرم افزار های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در این زمینه به فیلم آموزش حسابداری ارایه شده توجه فرمایید

comment