سخن رهبر معنویمان حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

از کتاب عشق توسط از کتاب عشق 2 هفته پیش

سخن رهبر معنویمان حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment