فریدون جیرانی در برنامه ۳۵ سی و پنج در رابطه با عدم نمایش برنامه ای که میهمان آن ناصر ملک مطیعی بود با مصطفی کیایی صحبت داشت.

comment