قسمت اول مستند فوق جنجالی ایستگاه پایانی دروغ، در این مستند به نفوذ اطلاعاتی دستگاه های امنیتی ایران به درون تیم اپوزیسیون خارج از کشور بخصوص ارتباط با مدیر آمدنیوز اشاره میشود و از ارتباطات عناصر اپوزیسیون خارج از کشور با یکدیگر پرده برداری میکند

comment