سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

اعتماد و علاقه توسط اعتماد و علاقه 4 ماه پیش

سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment