ایروتکس | استخدام مهندس و شرکت های داخلی و بین المللی، مناقصات آنلاین

ایروتکس توسط ایروتکس 1 سال پیش

ایروتکس رابط مهندسین، شرکت های داخلی و بین المللی با صاحبان پروژه است که به وسیله چند شرکت داخلی و خارجی احداث شده است.در سایت مناقصات ایروتکس کارفرمایان به استخدام مهندس و شرکت می پردازند.پیشبرد پروژه، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با ایجاد بانک مهندسین، شرکت ها و پروژه های داخلی و خارجی هدف این استارت آپ بین المللی است.

comment