مبحث دریچه های قلب، سرخرگ و سیاهرگ کرونری

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

3 منفذ ورودی به دهلیز راست، جهت حرکت دریچه های قلب، سرخرگ و سیاهرگ کرونری و...همگی در یک نگاه توسط استاد شعبانی مدرس زیست شناسی موسسه حرف آخر

comment