قلبش به او گفت که هر انسانی در روی زمین گنجینه ای دارد که در انتظار اوست. ما قلب ها به ندرت دربارة آن حرف می زنیم چون آدم ها دیگر نمی خواهند گنج پیدا کنند. کیمیاگر: خوب است. قلب تو زنده است. باز هم گوش بده ببین چه حرف هایی برای گفتن دارد.

comment