علف کش خارجی و تضمینی ریگاتتا به عنوان یک علف کش تماسی پسماندی می تواند برای کنترل عالی و موثر علف های هرز پهن برگ و بایک برگ مزارع گندم و جو استفاده شود.این علف کش به صورت پیش و پس رویشی به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment