نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع نارسایی‌های مقررات گذاری در ایران.

comment