اکوسیستم کارآفرینی رایمندتک دارای چرخه کامل کارآفرینی شامل استودیو شتابدهی، خدمات فنی و تخصصی توسعه کسب و کار و ارائه خدمات سرمایه گذاری خطرپذیر همیشه همراه کسب وکارهای فناورانه و استارتاپی در تمامی مراحل رشد تا بلوغ آنان خواهد بود. در این کلیپ به معرفی سه شرکت زیرمجموعه رایمندتک پرداخته ایم. پیشنهاد میکنیم مشاهده کنید http://raymandtech.com

comment