قارچ کش تضمینی و بسیار قوی اسکولتا برای کنترل موثر بیماری های مزارع چغندرقند و تقویت محصول چغندرقند به کار برده می شود.این قارچ کش خارجی باعث افزایش بهره وری کشاورزان از طریق بازگشت سرمایه به دلیل افزایش بازدهی محصولات مزارع چغندرقند می شود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment