نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع سیاست گذاری حقوقی و قضایی.

comment