نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع آینده‌های روابط ایران و فرانسه قسمت دوم.

comment