آموزش سرفصل ارزش افزوده در حسابداری بابت ارزش افزوده خرید و فروش می بایستی در حسابداری سرفصل هایی را تعریف نمود که این سر فصل ها بایستی با اصول حسابداری منطبق باشد در این کلیپ به تفصیل در رابطه با این سرفصل ها توضیح داده می شود

comment