سخن حضرت استاد حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

از عشق تا خدا توسط از عشق تا خدا 7 ماه پیش

سخن حضرت استاد حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment