آموزش حسابداری کاربردی -گزارشات تحلیلی حسابداری بطور کلی حسابداری به گزارشات ختم می شود و حسابداران موظف هستند که گزارشات را برای مدیران تحلیل نمایند . در این آموزش حسابداری به آن پرداخته می شود .

comment