قصدم بی احترامی به ایشان نبوده و برای من بسیار با ارزش هستند و افتخار میکنم که با ایشان همکاری داشته ام

comment