آلمان - برمن

کلید اسرار توسط کلید اسرار 7 روز پیش

جهانگردی - برمن آلمان برمن ، دومین شهر پرجمعیت شمال کشور آلمان است که در کشور ما بیشتر با نام تیم فوتبالش معروف است. قدمت این شهر تا حدی است که بطلمیوس (دانشمند یونانی) در 2100 سال پیش، در کتاب خود از این شهر یاد کرده است. اقتصاد برمن مبتنی بر تجارت دریایی و به ویژه تجارت قهوه می باشد.

comment