حل کسرهای غول آسای ریاضی از محاسبات سریع

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

حل کسرهای غول آسا با روش محاسباتی معکوس استاد منتظری زیر 10 ثانیه ? توسط استاد منتظری

comment