سخن رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

هدیه‌ی بزرگ توسط هدیه‌ی بزرگ 7 ماه پیش

سخن رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت، حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment