مبحث تعداد الکترون های مبادله شده

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

تدریس مبحث تعداد الکترون های مبادله شده شیمی، موضوع پیچیده ای که با کمک استاد شیروانی بسیار ساده شده.

comment