استفاده از قارچ کش خارجی Consento برای کنترل بلایت و حفاظت در برابر آلودگی اولیه قارچ آلترناریا (عامل ایجاد کننده بلایت) در طی مرحله ی رشد سریع سیب زمینی توصیه شده است. این محصول هم تأثیر حفاظتی و ترانسلامینار فنامیدون و هم ویژگیهای سیستمیک و محافظ پروپاموکارب را دارد. جهت دستیابی به بهترین نتایج از عملکرد کانسنتو، این محصول بایستی بعنوان بخشی از برنامه ی سمپاشی های با زمانبندی صحیح اعمال گردد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment