آموزش حسابداری عملی رایگان - فرق موسسه با شرکت برخی از موسسات اقتصادی به صورت موسسه و برخی دیگر به صورت شرکت فعالیت می نماید در این فیلم تفاوت این دو توضیح داده می شود

comment