ژوله: اون روزها شبيه امروز بود.مردم دلسرد از عمل نشدن به وعده ها.دانشجوها شعار ميدادن همش حرف همش حرف.

comment