خندوانه استند آپ مجید یاسر .آخرته خنده دار- مجید یاسر از خاطذات عجیبی که در آخرین روز خدمت سربازی ش رخ داده می گوید

comment