مردم آلمان بر کار سخت و کارآفرینی و صنعت و برای آن-تایم بودن اهمیت زیادی قائلند و ... ادامه در یورو ویزا https://eurovisa24.com

comment