تشکر کاخ سفید از تماس ایران با ترامپ به سبک جنتلمن ساسی مانکن

توسط شنبه خر است 1 هفته پیش

تشکر کاخ سفید از تماس ایران با ترامپ به سبک جنتلمن ساسی مانکن

comment