نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع مطالعه تطبیقی طرح‌های راه ابریشم چین و آمریکا از آسیای جنوبی و مرکزی.

comment